Spiritual publications are written by Sant Sri Alpa Ma based on her divine love.
Mahanubhav ki Gathan
Mahanubhav ki Gathan
(Gujarati & Hindi)

Prem Aj Sacho Dharam Che
Prem Aj Sacho Dharam Che
(Gujarati & Hindi)