Home » Quotes » બાંધી છે પ્રીતની ડોર તારી સંગ વાલા મારા
  1. Home
  2. Quotes
  3. બાંધી છે પ્રીતની ડોર તારી સંગ વાલા મારા

તારીખ: 20-Jul-1993
બાંધી છે પ્રીતની ડોર તારી સંગ વાલા મારા,
બાંધી છે પ્રીતની ડોર મેં તો તારી સંગ,
વણી છે પ્રેમના તાંતણે મેં તો (૨)
કાચા તાંતણાની પ્રીત મારી,
બાંધુ બાંધુ ને એ તો તૂટી જાય, એ તો છૂટી જાય,
પ્રીતની ડોર મેં તો બાંધી છે.


- સંત શ્રી અલ્પા મા


Share
બાંધી છે પ્રીતની ડોર તારી સંગ વાલા મારા,
બાંધી છે પ્રીતની ડોર મેં તો તારી સંગ,
વણી છે પ્રેમના તાંતણે મેં તો (૨)
કાચા તાંતણાની પ્રીત મારી,
બાંધુ બાંધુ ને એ તો તૂટી જાય, એ તો છૂટી જાય,
પ્રીતની ડોર મેં તો બાંધી છે.
બાંધી છે પ્રીતની ડોર તારી સંગ વાલા મારા 1993-07-20 https://www.mydivinelove.org/quotes/detail.aspx?title=bandhi-chhe-pritani-dora-tari-sanga-vala-mara