Home » All Hymns » મોડું ના થઈ જાય, એમાં મોડું ના થઈ જાય
  1. Home
  2. All Hymns
  3. મોડું ના થઈ જાય, એમાં મોડું ના થઈ જાય
Hymn No. 1220 | Date: 06-Apr-19951995-04-06મોડું ના થઈ જાય, એમાં મોડું ના થઈ જાયhttps://www.mydivinelove.org/bhajan/?title=modum-na-thai-jaya-emam-modum-na-thai-jayaમોડું ના થઈ જાય, એમાં મોડું ના થઈ જાય
પડવા ને ઊઠવામાં જ ક્યાંય, જીવન ના વીતી જાય
વાત છે જે અધૂરી એ અધૂરી ને અધૂરી ના રહી જાય
છે આશ જે મોટી, નિરાશાથી ના એ તો ઘેરાઈ જાય
પહોંચવુ છે પ્રભુ તારા ધામે, જોજે મોડું ના થઈ જાય
રાહમાં ને રાહમાં, સમય મારો પૂરો ના થઈ જાય
મનાવવા ને રિસાવવામાં પ્રભુ, જોજે સમય મારો ના વીતી જાય
જીતતા જીતતા જીવનમાં, જોજે સૂર્યાસ્ત ના થઈ જાય
ઊઠવા ને સંભલવામાં, જોજે મારાથી ક્યાંય પડી ના જવાય
પહોંચતા દર પર તારા, જોજે મને મોડું ના થઈ જાય
થઈ ગયું છે એક તો મોડું, જોજે મોડોમાં મોડું વધારે ના થાય
Text Size
મોડું ના થઈ જાય, એમાં મોડું ના થઈ જાય
મોડું ના થઈ જાય, એમાં મોડું ના થઈ જાય
પડવા ને ઊઠવામાં જ ક્યાંય, જીવન ના વીતી જાય
વાત છે જે અધૂરી એ અધૂરી ને અધૂરી ના રહી જાય
છે આશ જે મોટી, નિરાશાથી ના એ તો ઘેરાઈ જાય
પહોંચવુ છે પ્રભુ તારા ધામે, જોજે મોડું ના થઈ જાય
રાહમાં ને રાહમાં, સમય મારો પૂરો ના થઈ જાય
મનાવવા ને રિસાવવામાં પ્રભુ, જોજે સમય મારો ના વીતી જાય
જીતતા જીતતા જીવનમાં, જોજે સૂર્યાસ્ત ના થઈ જાય
ઊઠવા ને સંભલવામાં, જોજે મારાથી ક્યાંય પડી ના જવાય
પહોંચતા દર પર તારા, જોજે મને મોડું ના થઈ જાય
થઈ ગયું છે એક તો મોડું, જોજે મોડોમાં મોડું વધારે ના થાય