Home » All Hymns » મને હર હાલમાં સહેલાવતો, પ્યારથી સંભાળતો, એ તો મારો પ્યાર છે…
  1. Home
  2. All Hymns
  3. મને હર હાલમાં સહેલાવતો, પ્યારથી સંભાળતો, એ તો મારો પ્યાર છે…
Hymn No. 1882 | Date: 25-Nov-19961996-11-25મને હર હાલમાં સહેલાવતો, પ્યારથી સંભાળતો, એ તો મારો પ્યાર છે…https://www.mydivinelove.org/bhajan/default.aspx?title=mane-hara-halamam-sahelavato-pyarathi-sambhalato-e-to-maro-pyara-chheમને હર હાલમાં સહેલાવતો, પ્યારથી સંભાળતો, એ તો મારો પ્યાર છે…
મને જીવનની હરએક મુસીબતમાંથી ઉગારતો, એ તો મારો પ્યાર છે
જીવનના હર મોડ પર મને સાચી સૂઝ આપી સમજાવતો, એ તો મારો …
મારા કદમ કદમ પર મંઝિલની દૂરી મિટાવતો, એ તો મારો પ્યાર છે
જીવનનાં દુઃખદર્દ ને મિટાવી મને હસાવતો ને રમાડતો, એ તો મારો…
મારા દિલની હર વાતને જાણતો ને સમજતો, એ તો મારો પ્યાર છે
જીવનની હરએક વાસ્તવિકતાનાં દર્શન કરાવતો, એ તો મારો પ્યાર છે
વિશુધ્દ જ્ઞાન આપી મારો અજ્ઞાનરૂપી અંધકાર હરતો, એ તો મારો પ્યાર છે
મારા અવગુણોને ગુણોમાં બદલતો, એ તો મારો પ્યાર છે
મને મસ્તી ને મદહોશીના જામ પીવડાવતો, એ તો મારો પ્યાર છે
Text Size
મને હર હાલમાં સહેલાવતો, પ્યારથી સંભાળતો, એ તો મારો પ્યાર છે…
મને હર હાલમાં સહેલાવતો, પ્યારથી સંભાળતો, એ તો મારો પ્યાર છે…
મને જીવનની હરએક મુસીબતમાંથી ઉગારતો, એ તો મારો પ્યાર છે
જીવનના હર મોડ પર મને સાચી સૂઝ આપી સમજાવતો, એ તો મારો …
મારા કદમ કદમ પર મંઝિલની દૂરી મિટાવતો, એ તો મારો પ્યાર છે
જીવનનાં દુઃખદર્દ ને મિટાવી મને હસાવતો ને રમાડતો, એ તો મારો…
મારા દિલની હર વાતને જાણતો ને સમજતો, એ તો મારો પ્યાર છે
જીવનની હરએક વાસ્તવિકતાનાં દર્શન કરાવતો, એ તો મારો પ્યાર છે
વિશુધ્દ જ્ઞાન આપી મારો અજ્ઞાનરૂપી અંધકાર હરતો, એ તો મારો પ્યાર છે
મારા અવગુણોને ગુણોમાં બદલતો, એ તો મારો પ્યાર છે
મને મસ્તી ને મદહોશીના જામ પીવડાવતો, એ તો મારો પ્યાર છે

Lyrics in English
manē hara hālamāṁ sahēlāvatō, pyārathī saṁbhālatō, ē tō mārō pyāra chē…
manē jīvananī haraēka musībatamāṁthī ugāratō, ē tō mārō pyāra chē
jīvananā hara mōḍa para manē sācī sūjha āpī samajāvatō, ē tō mārō …
mārā kadama kadama para maṁjhilanī dūrī miṭāvatō, ē tō mārō pyāra chē
jīvananāṁ duḥkhadarda nē miṭāvī manē hasāvatō nē ramāḍatō, ē tō mārō…
mārā dilanī hara vātanē jāṇatō nē samajatō, ē tō mārō pyāra chē
jīvananī haraēka vāstavikatānāṁ darśana karāvatō, ē tō mārō pyāra chē
viśudhda jñāna āpī mārō ajñānarūpī aṁdhakāra haratō, ē tō mārō pyāra chē
mārā avaguṇōnē guṇōmāṁ badalatō, ē tō mārō pyāra chē
manē mastī nē madahōśīnā jāma pīvaḍāvatō, ē tō mārō pyāra chē

Explanation in English
In every situation, what takes care of me with love, what comforts me; is nothing else but your love.

What saves me from every difficult situation; is nothing else but your love.

In every turn in my life, what gives me right understanding; is nothing else but your love.

At every step, what erases the distance from my goal; is nothing else but your love.

In life, what removes the pain and grief and makes me laugh and play; is nothing else but your love.

The one who knows the state of my heart and understands it; is nothing else but your love.

The one that makes me see all the reality in life; is nothing else but your love.

What gives me pure knowledge and removes the darkness of ignorance from me; is nothing else but your love.

What converts my vices into my virtues; is nothing else but your love.

The one that makes me drink the nectar of mischief and intoxication; is nothing else but your love.